วิดีโอเสริมสร้างทักษะในการทำงาน

ผู้บังคับบัญชาควรทำอย่างไรให้การทำงานถูกต้อง

How To Proceed with the Efficient Work

เวอร์ชั่นภาษาไทย DVD

管理者、監督者向けに正しい仕事の進め方の基本を解説したビデオです。日々の仕事を効率的に進める方法が理解できるビデオです。

■ 詳 細

DVD

2巻組み(1巻約30分)
■タイ国内販売価格:

Bht. 4,900

■ 購入申込書

タイ[Online] [Mail]

日本[Online] [Mail]

他国[Online] [Mail]

「正しい仕事の進め方」

見出し

1-1、計画
1-2、指示
1-3、調整
1-4、確認
1-5、報告
2-1、判断力
2-2、問題発見能力
2-3、統制能力
2-4、部下育成能力
2-5、動機付け能力

カタログ(タイ語日本語

社員教育用ビデオで短時間で効率的な社員教育が行えます

「百聞は一見にしかず」との言葉がありますが、社員教育ビデオはまさにこの言葉通りと言えます。特に発展途上国では活字よりはテレビなど映像の方がはるかにポピュラーですから、受講者の興味、関心を引き出すためにも社員教育には最適の教材と言えます。

1 受講者の興味、関心が強い

短時間の教育であれば人が説明するよりも、ビデオを観る方が受講者の興味、感心ははるかに強いのです。

2 わかりやすく記憶に長く残る

映像と音声で印象付けますから話を聞くだけの場合と比較してわかりやすく、また記憶に残りやすいのです。

3 短時間で教育できる

あまり長い時間教育を行うと受講者は飽きてしまいますし、生産にも支障が出てしまいます。当社のビデオは30分以内にまとめており、短時間の教育が可能となっています。

4 読書の習慣が無い発展途上国で有効

出版物の数が少なく、読書の習慣が根付いていないところでは文章による教育よりもビデオの方が効果的です。

5 簡単に繰り返し教育できる

教育は繰り返し行うことが大切です。講義形式ですと繰り返し教育を行うことは大変ですが、教育ビデオであれば簡単に何回でも教育を行うことができます。

6 均一の情報を与える

講師や教育担当者によって説明が違ったりすることが無く、常に均一の情報を与えることができます。

7 教育コストの削減

教育時間に掛る費用に対して効果が高いため、教育時間の短縮も含めれば大幅な教育コストの削減ができます。

8 教育人数を問わない

例え新入社員が一人のときでも教育の手間を省くわけには行きません。また多人数ですと教える担当者が大変です。ビデオは一人から多人数まで同じように教育できます

9 教える人の熟練度を必要としない

人にものを正しく教えることは難しく、ある程度の教育と訓練を受けていないと効率的に人に教えることはできません。ビデオならば誰でも扱え、教える人の熟練度もあまり必要としません。


教育ビデオの特徴

1.分りやすい

マンガと文字、イラスト、図形で視覚的に理解できます。

2.基礎の基礎

工場で働く上で常識として理解すべき、基礎的な内容です。

3.実践的な内容

現場で実際に起きている豊富な事例を紹介、すぐに使える内容です。

4.日本語マニュアル同封

日本語で教育ビデオの内容を説明したマニュアルが同封されています。
日本人の方でも教育ビデオの内容が把握できます。


良くあるご質問とその回答

1:ビデオDVDはパソコンで再生可能でしょうか。

Windows Media Player等で再生可能です。

2:ビデオは何語でしょうか。

当社の教育ビデオはタイ人向けのタイ語(ナレーション、文字)となっております。

3:タイ語のビデオですがビデオの内容は日本人には分かるのでしょうか。

ビデオのナレーションを日本語に訳した日本語マニュアルが同封されています。
マニュアルを読んで頂けましたら日本人の方でも内容が理解できます。

4:教育ビデオをどのように使えば効果的な教育が行えますか。

ビデオには「正しい教育ビデオの使い方」のマニュアル(タイ語、日本語)が同封されています。このマニュアルに従って教 育を行って頂ければ効果的な教育が行えます。


วิดีโอเสริมสร้างทักษะในการทำงาน เวอร์ชั่นภาษาไทย

การควบคุมคุณภาพ ความรู้พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ 5 ส เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 5 ส) 5 ส เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา 5 ส) ความรู้พื้นฐานสำหรับการเป็นพนักงานใหม่ ความรู้พื้นฐานความสูญเปล่า การฝืนความเป็นจริง และความไม่สม่ำเสมอ ผู้บังคับบัญชาควรทำอย่างไรให้การทำงานถูกต้อง สภาวะผู้นำจำเป็นสำหรับผู้บังคับบัญชา พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวิธีคิดเรื่องการเพิ่มผลผลิต พื้นฐานความรู้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคมคุณภาพ พื้นฐานความรู้การบริหารจัดการด้วย PDCA พื้นฐานความรู้วิธีการสื่อสารแบบ Ho-Ren-So (โฮเรนโซ) เทคนิคพื้นฐานการสอนงาน