Japanese Organizarion / องค์กรญี่ปุ่น 17sites


องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) (8/12/2551 11:57:45)
เป็นองค์การส่งเสริมการส่งออก, พัฒนาอุตสาหรรมสนับสนุน, เทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, การร่วมลงทุนโดยตรงระหว่างไทยและญี่ปุ่น, ทรัพย์สินทางปัญญา, ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและย่อมของญี่ปุ่น
JASSO (22/4/2556 13:29:30)
JASSO หรือ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศึกษา รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพของนักศึกษา จัดหาทุนการศึกษา และการให้ทุนกู้ยืมแก่นักศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย (5/6/2549 11:01:29)
เสนอข้อมูลและข่าวสารที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น, ข้อมูลทางด้านกงสุลและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. (29/11/2549 11:00:22)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของประเทศด้วยการจัดการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ให้คำปรึกษากับภาคอุตสาหกรรม จัดการศึกษาทางไกล เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น พิมพ์ตำราวิชาการ เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐานเศรษฐกิจ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกี่ยว (30/5/2548 15:32:17)
บริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงโตเกียว
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (26/9/2548 9:40:38)
ข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ห้องสมุด และศูนย์ภาษา, ศิลปะ และวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
สมาคมไทย-ญี่ปุ่น (5/6/2549 11:04:07)
ส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกันใกล้ชิดระหว่างไทยและชาวญี่ปุ่น, ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม, สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมในหมู่มวลสมาชิก เพื่อความเข้าใจอันดีของชนทั้ง 2 ชาติ, จัดให้มีการช่วยเหลือแก่สังคมตามโอกาศที่เห็นสมควร
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา (8/8/2548 12:21:45)
บริการกงสุลและนิติกรณ์ ข้อมูลพื้นฐานของเขตคันไซ (เขตญี่ปุ่นตะวันตก) เกร็ดเศรษฐกิจของเขตคันไซ ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่น ข้อมูลควรรู้ ข่าวและกิจกรรม แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานไทยอื่นๆ ในนครโอซากา
สมาคมผู้รับทุนไจก้า (ประเทศไทย) (21/12/2548 10:41:55)
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของสมาคมผู้รับทุนไจก้า คณะกรรมการฯ กิจกรรมของสมาคม ฯลฯ
สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น กระทางการต่างประเทศ (23/6/2548 13:16:41)
ข้อมูลการต่อตั้ง หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงการ การประชุม บทความ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น กระทรวงการต่างประเทศ
หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (30/5/2548 15:32:17)
เป็นการพัฒนาการค้า อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมระหว่างญี่ปุ่น และไทย, ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกหอการค้าฯ, ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกหอการค้าฯ
สมาคมแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (21/12/2548 10:51:57)
เป็นสมาคมซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศทั่วโลก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของสมาคม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น และข้อมูลการใช้ชีวิตในเมืองเซ็นได
120 ปี ไทย-ญี่ปุ่น (21/3/2550 10:53:44)
โฮมเพจ 120 ปี ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (16/6/2551 13:42:18)
หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเอกสาร แผนที่ของสถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้งแนะนำที่พักในญี่ปุ่น
จังหวัดอิบารากิ (2/8/2550 15:02:46)
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับจังหวัดอิบารากิ
Consulate-General of Japan in  (9/6/2555 11:30:13)
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
เจแปนไดนิ่ง อูระืนิวา (12/2/2554 11:57:57)
อาหารหลายหลาก อาหารญี่ปุ่ีน อาหารไทย และอาหารอินเตอร์

<---Top Page (What's New)