พจนานุกรมภาพการผลิต
2 ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย

ものづくり用語集
二か国語版(日本語・タイ語)

MONOZUKURI
TECHNICAL GLOSSARIES

Publications Catalog

Specifications:

มิถุนายน 2563

105 มม. x 148 มม.

4สี

218 หน้า

150 บาท

ISBN978-616-7434-80-3

Order Form

ใบสั่งซื้อ[Online] [Mail]

เนื้อหา

"พจนานุกรมภาพการผลิต 2 ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย:ものづくり用語集 二か国語版(日本語・タイ語)" เป็นหนังสือเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทาง จัดทำขึ้นเพื่อคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น สินค้าผลิต และสายการผลิต เป็นต้น เป็นคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ รถยนต์, ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสม เราหวังว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มความเข้าใจในการผลิตสินค้าแบบญี่ปุ่น และแนวความคิดของคนญี่ปุ่นมากขึ้น

1.研修・実習場面 การเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ

研修時の服装 ชุดแต่งกายขณะฝึกงาน 1

作業時の服装 ชุดแต่งกาย ขณะทำงาน 2

図形 แผนภาพ, แผนภูมิ 3

数・量の数え方 การนับจำนวนและปริมาณ 5

よく使う動詞 คำกริยาที่ใช้บ่อย 10

研修準備 เตรียมตัวเรียนรู้งาน 19

研修開始 การเริ่มฝึกงาน 21

研修指導 คำแนะนำในการฝึกงาน 24

作業指導 คำแนะนำในการทำงาน 31

作業を習う การเรียนรู้งาน 35

コミュニケーション การสื่อสาร 43

人 คน 46

組織 องค์กร 49

建物 อาคาร, ตึก 51


2.製造現場共通 การผลิตทั่วไป

設計・生産 การออกแบบ/การผลิต 55

設備・機械・工具 เครื่องมือ/เครื่องจักร/เครื่องมือช่าง 62

原材料・部品 วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/อะไหล่ 67

備品 อุปกรณ์ติดตั้ง, ตกแต่ง/พัสดุภัณฑ์ 71

作業用語 คำศัพท์เกี่ยวกับงาน 74

教材・文具 ตำรา และอุปกรณ์การเรียนการสอน/เครื่องเขียน 78

災害予防 การป้องกันภัย 82

安全作業 การทำงานด้วยความปลอดภัย 85

保護具 อุปกรณ์ป้องกัน 87

安全標識 เครื่องหมายแสดงความปลอดภัย 89

緊急事態 กรณีฉุกเฉิน 92

応急措置 การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 96

健康管理 การดูแลสุขภาพ 101

環境 สภาพแวดล้อม 103

体調 สภาพร่างกาย 105


3. 自動車関連 เกี่ยวกับรถยนต์

車の種類・形 ประเภทและรูปร่างลักษณะของรถยนต์ 107

原動機 เครื่องยนต์ 109

変速機 ระบบเกียร์ 110

外観 รูปร่างภายนอก 111

内装 ภายใน 115

駆動方式 ระบบขับเคลื่อน 119

その他 อื่นๆ 120

自動車工場 โรงงานรถยนต์ 121

全職場共通 เกี่ยวกับการทำงาน ทั้งหมด 123

プレス・成形 การกดพิมพ์, การตกแต่ง 133

ボディー ตัวถัง 136

塗装 การทาสี 139

部品 ชิ้นส่วน, อะไหล่ 143

エンジン部品 ส่วนเครื่องยนต์ 146

足廻り部品 ส่วนบริเวณข้างใต้ 149

動力伝達部品 ส่วนขับเคลื่อนยานยนต์่ 151

組立 องค์ประกอบ 152

検査・品質 การตรวจสอบ และคุณภาพ 155


4. 電気・電子関連 เกี่ยวกับไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

設計・生産 ออกแบบและการผลิต 161

設備・冶具 อุปกรณ์และเครื่องมือ 162

部品・材料 ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ 164

作業用語 ศัพท์ที่เกี่ยวกับงาน 170

検査・品質 การตรวจสอบ และคุณภาพ 173

ตัวอย่าง